„Ekopracownia” w Szkole Podstawowej im. kard Stefana Wyszyńskiego w Troszynie

Ekopracownia – zielone serce szkoły, to zadanie realizowane w ramach programu priorytetowego: Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. Organizatorem naboru konkursowego na przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Celem konkursu jest stworzenie przyjaznych miejsc do nauki i rozwijania zainteresowań z zakresu przedmiotów przyrodniczych. Nabór wniosków miał charakter konkursowy i był dwuetapowy. Pierwszy etap polegał na złożeniu wniosku wstępnego o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji wraz z załącznikami. Oprócz scenariusza wykorzystania planowanej do utworzenia w ramach Konkursu ekopracowni przyrodniczej, przedstawiliśmy w formie krótkiego kreatywnego filmu wszelkie działania na rzecz ochrony środowiska podejmowane w szkole i w społeczności lokalnej. Wniosek wstępny naszej szkoły po ocenie formalnej został zarekomendowany przez Komisję konkursową do udziału w drugim etapie. Otrzymaliśmy zaproszenie do złożenia wniosku ostatecznego. Nasze działania zakończyły się ogromnym sukcesem. Szkoła otrzyma w ramach programu z WFOŚiGW wsparcie finansowe w kwocie 50 000 zł. Całkowity koszt zadania to 55 000 zł. Już niedługo powstanie pracownia przyrodnicza, która wzbogaci naszą infrastrukturę edukacyjną. Zaplanowaliśmy: zakup sprzętu multimedialnego, wymianę ławek, krzeseł, a także mebli, wyposażenie pracowni w najnowsze pomoce dydaktyczne, modernizację pomieszczenia.

            W ekopracowni będą odbywały się zajęcia głównie z przedmiotów takich jak: chemia, biologia, przyroda, geografia i fizyka, ale również będą miały miejsce zajęcia dla najmłodszych uczniów naszej szkoły oraz zajęcia pozalekcyjne o charakterze ekologicznym. Będą one odbywały się systematycznie przez cały rok szkolny. Sukces nie byłby możliwy, gdyby nie kreatywność i determinacja grupy nauczycieli przy wsparciu grupy uczniów.

            O działaniach w pracowni w ramach projektu będziemy informować za pośrednictwem strony internetowej szkoły.

Więcej informacji

Możesz również polubić…